فصلنامه علوم و فناوری دریا (IJMST) - واژه نامه اختصاصی