سردبیر


محمد رضا خدمتی استاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه امیر کبیر

معماری کشتی

مدیر مسئول


محمد رضا سهیلی فر استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

مهندسی برق مخابرات

 • testatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


مجید آقابابایی استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

برق

 • aaaaatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


کریم اکبری وکیل آبادی استادیار دانشکده مهندسی کشتی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

معماری کشتی

 • akbari.karimatgmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمد رضا بنا زاده استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس نور

فیزیک دریا

 • mahaniatkmsu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


غلامعلی رضایی راد دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت

مهندسی برق و الکترونیک

 • rezaiatiust.ac.ir
 • 021-77240492

اعضای هیات تحریریه


رامین زیبا سرشت دانشیار دانشکده علوم دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

 • rzi12atext.canterbury.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


ندا سلطانی دانشیار جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

 • soltani6atyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


حبیب ا.. سیاری استاد، دانشگاه دفاع ملی

علوم دفاعی دریایی

 • h_sayariatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


رمضانعلی صادق زاده استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

مهندسی برق مخابرات

اعضای هیات تحریریه


کمال عباسپور ثانی دانشیار پژوهشگاه مواد و انژی تهران

مهندسی مکانیک (انرژی خوشیدی)

 • k-abaspouratmerc.ac.ir
 • 0261-6204131

اعضای هیات تحریریه


حسن قاسمی استاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه امیر کبیر

معماری کشتی و مهندسی دریا

اعضای هیات تحریریه


دکتر افشین محسنی آراسته دانشیار گروه فیزیک دریا دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

فیزیک دریا

اعضای هیات تحریریه


حمید ملکی زاده استادیار،، دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)

مهندسی برق- کنترل

 • h.malekizadehatyahoo.com
 • 09113945684

اعضای هیات تحریریه


فرامرز نصری استادیار دانشکده علوم دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

مدیریت و ناوبری

 • nasri.faramarzatyahoo.com

مدیر وب سایت


سهراب مجدفر کارشناس ارشد

هیدرومکانیک

 • sohrabmajdatgmail.com

دبیر اجرایی


داریوش ذوالفقاری دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

 • arian55.azatgmail.com