اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد رضا سهیلی فر

مهندسی برق مخابرات دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

testyahoo.com

سردبیر

محمد رضا خدمتی

معماری کشتی استاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه امیر کبیر

aut.ac.ir/khedmati
khedmatiaut.ac.ir
021-64543113

اعضای هیات تحریریه

مجید آقابابایی

برق دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

aaaayahoo.com

کریم اکبری وکیل آبادی

معماری کشتی دانشیار دانشکده مهندسی کشتی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

akbari.karimgmail.com

محمدرضا خدمتی

معماری کشتی استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

khedmatiaut.ac.ir

رامین زیبا سرشت

دانشیار دانشکده علوم دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

rzi12ext.canterbury.ac.ir

ندا سلطانی

استاد دانشگاه شهید بهشتی

soltani6yahoo.com

محمدرضا سهیلی فر

مهندسی برق- رادار دانشیار مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

rsoheilifaree.kntu.ac.ir

حبیب ا.. سیاری

علوم دفاعی دریایی استاد، دانشگاه دفاع ملی

h_sayariyahoo.com

رمضانعلی صادق زاده

مهندسی برق مخابرات استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

wp.kntu.ac.ir/sadeghz
sadeghzeetd.kntu.ac.ir
02188462174

حسن قاسمی

معماری کشتی و مهندسی دریا استاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه امیر کبیر

aut.ac.ir/gasemi
gasemiaut.ac.ir
021-64543112

افشین محسنی آراسته

فیزیک دریا دانشیار گروه فیزیک دریا دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

www.am-arasteh.com
afshinma2000yahoo.com
09121399816

فرامرز نصری

استادیار دانشکده علوم دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

nasri.faramarzyahoo.com

مدیر داخلی

کریم اکبری وکیل آبادی

معماری کشتی دانشیار دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

akbari.karimgmail.com

مدیر علمی و اجرایی

سهراب مجدفر

هیدرومکانیک کارشناس ارشد

sohrabmajdgmail.com

اعضای هیات تحریریه پیشین

غلامعلی رضایی راد

مهندسی برق و الکترونیک دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت

rezaiiust.ac.ir
021-77240492

اعضای مشورتی هیات تحریریه

کمال عباسپور ثانی

مهندسی مکانیک (انرژی خوشیدی) دانشیار پژوهشگاه مواد و انژی تهران

k-abaspourmerc.ac.ir
0261-6204131