اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد رضا سهیلی فر

مهندس برق مهندس برق
دانشیار دانشکده مهندسی برق-دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

testyahoo.com

سردبیر

محمد رضا خدمتی

معماری کشتی معماری کشتی
استاد دانشکده مهندسی کشتی- دانشگاه صنعتی امیر کبیر

aut.ac.ir/khedmati
khedmatiaut.ac.ir
021-64543113

اعضای هیات تحریریه

محمدصادق ابریشمیان

مهندسی برق مهندس برق
استاد دانشکده مهندسی برق - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ee.kntu.ac.ir/Index.aspx?page_=professor&lang=1&sub=8&PageID=29&PageIDF=19&tempname=template313
msabrisheetd.kntu.ac.ir

مجید آقابابایی

مهندسی برق مهندس برق
دانشیار دانشکده مهندسی برق- دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

aaaayahoo.com

کریم اکبری وکیل آبادی

معماری کشتی معماری کشتی
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

akbari.karimgmail.com

محمدرضا خدمتی

معماری کشتی مهندس کشتی
استاددانشکده مهندسی کشتی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

khedmatiaut.ac.ir

رامین زیبا سرشت

مهندس شیمی
دانشیار دانشکده علوم -دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

rzi12ext.canterbury.ac.ir

ندا سلطانی

مهندس شیمی
استاد موسسه تحقیقات علوم، جهاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

soltani6yahoo.com

محمدرضا سهیلی فر

مهندسی برق مهندس برق
دانشیار دانشکده مهندسی برق- دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

rsoheilifaree.kntu.ac.ir

حبیب ا.. سیاری

علوم دفاعی دریایی مدیریت راهبردی
استاد دانشکده مدیریت راهبردی -دانشگاه عالی دفاع ملی

h_sayariyahoo.com

رمضانعلی صادق زاده

مهندسی برق مهندس برق
استاد دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

wp.kntu.ac.ir/sadeghz
sadeghzeetd.kntu.ac.ir
02188462174

حسن قاسمی

معماری کشتی مهندس کشتی
استاد دانشکده مهندسی کشتی- دانشگاه صنعتی امیر کبیر

aut.ac.ir/gasemi
gasemiaut.ac.ir
021-64543112

ایاز قربانی

مهندسی برق مهندس برق
استاددانشکده مهندسی برق -انشگاه صنعتی امیرکبیر

aut.ac.ir/cv/2178/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%B2%20%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
ghorbaniaut.ac.ir

افشین محسنی آراسته

فیزیک دریا فیزیک دریا
دانشیار دانشکده علوم و فنون دریایی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

www.am-arasteh.com
afshinma2000yahoo.com
09121399816

فرامرز نصری

علوم دفاعی دریایی مدیریت راهبردی
دانشیار دانشکده علوم -دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

nasri.faramarzyahoo.com

مدیر داخلی

کریم اکبری وکیل آبادی

معماری کشتی مهندس کشتی
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک-دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

akbari.karimgmail.com

مدیر علمی و اجرایی

سهراب مجدفر

هیدرومکانیک مهندس کشتی
مربی دانشکده مهندسی مکانیک-دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

sohrabmajdgmail.com

اعضای هیات تحریریه پیشین

غلامعلی رضایی راد

مهندسی برق و الکترونیک مهندس برق
دانشیار دانشکده مهندسی برق- دانشگاه علم و صنعت

rezaiiust.ac.ir
021-77240492

اعضای مشورتی هیات تحریریه

کمال عباسپور ثانی

مهندسی مکانیک (انرژی خوشیدی) مهندس مکانیک
دانشیار پژوهشگاه مواد و انرژی تهران

k-abaspourmerc.ac.ir
0261-6204131