اعضای هیات تحریریه

سردبیر

محمد رضا خدمتی

معماری کشتی استاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه امیر کبیر

aut.ac.ir/khedmati
khedmatiaut.ac.ir
021-64543113

مدیر مسئول

محمد رضا سهیلی فر

مهندسی برق مخابرات استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

testyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

مجید آقابابایی

برق استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

aaaayahoo.com

کریم اکبری وکیل آبادی

معماری کشتی استادیار دانشکده مهندسی کشتی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

akbari.karimgmail.com

محمد رضا بنا زاده

فیزیک دریا استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس نور

mahanikmsu.ac.ir

غلامعلی رضایی راد

مهندسی برق و الکترونیک دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت

rezaiiust.ac.ir
021-77240492

رامین زیبا سرشت

دانشیار دانشکده علوم دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

rzi12ext.canterbury.ac.ir

ندا سلطانی

دانشیار جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

soltani6yahoo.com

حبیب ا.. سیاری

علوم دفاعی دریایی استاد، دانشگاه دفاع ملی

h_sayariyahoo.com

رمضانعلی صادق زاده

مهندسی برق مخابرات استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

wp.kntu.ac.ir/sadeghz
sadeghzeetd.kntu.ac.ir
02188462174

کمال عباسپور ثانی

مهندسی مکانیک (انرژی خوشیدی) دانشیار پژوهشگاه مواد و انژی تهران

k-abaspourmerc.ac.ir
0261-6204131

حسن قاسمی

معماری کشتی و مهندسی دریا استاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه امیر کبیر

aut.ac.ir/gasemi
gasemiaut.ac.ir
021-64543112

دکتر افشین محسنی آراسته

فیزیک دریا دانشیار گروه فیزیک دریا دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

www.am-arasteh.com
afshinma2000yahoo.com
09121399816

حمید ملکی زاده

مهندسی برق- کنترل استادیار،، دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)

h.malekizadehyahoo.com
09113945684

فرامرز نصری

مدیریت و ناوبری استادیار دانشکده علوم دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

nasri.faramarzyahoo.com

مدیر علمی و اجرایی

سهراب مجدفر

هیدرومکانیک کارشناس ارشد

sohrabmajdgmail.com

مدیر داخلی

داریوش ذوالفقاری

دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

arian55.azgmail.com