راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقاله در فصل نامه علمی «علوم و فناوری دریا»

 

نام نویسندگان: محمدرضا وفائی ، مهدی فرنود    

 

دانشیار دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) ، m@yahoo.com کدپستی 11111 - 55333

 

چکیده

هدف از این راهنمای نگارش ایجاد هماهنگی بین صفحه‌آرایی مقالات ارسالی به فصل نامه است. چکیده مقاله‌ به صورت تک ستونی حداکثر در 10 خط و با قلم B Nazanin 12 می‌باشد. توضیح این‌که عنوان مقاله، نام نویسندگان، مرتبة علمی، محل کار، کلمات کلیدی به فارسی و لاتین و همچنین چکیده فارسی و انگلیسی صفحه  اول مقاله را تشکیل می‌دهد.

کلمات کلیدی : مقاله ، چکیده ، مقدمه، متن و نتیجه گیری

 

 

1 - مقدمه

مقاله‌ها بایستی به زبان فارسی یا انگلیسی تهیه شده و چکیده آن به هر دو زبان فارسی و انگلیسی و در اولین صفحه مقاله ارائه گردد، طوری که هر یک از چکیده‌ها از صد کلمه تجاوز ننماید. حداکثر تعداد صفحات مقاله با شکل‌ها، نمودارها و جدول‌ها به 15 صفحه محدود ‌شود.

2- اندازه کاغذ

متن مقاله در کاغذ A4 سفید و به صورت دو ستونی و یک رو نگارش شود.

3- صفحه ‌آرایی

پهنای هر ستون 5/7 سانتی‌متر و فاصله بین دو ستون 1   سانتی متر و فاصله سطرها 6  میلی‌متر باشد. حاشیه چهار طرف صفحه 5/2 سانتی متر خواهد بود. عنوان مقاله در بالا و وسط صفحه و نویسندگان و عناوین آنها به فاصله یک سطر از آن و در وسط صفحه قرار می‌گیرد.

چکیدة مقاله نیز با فاصله یک سطر از آخرین نویسنده و به صورت تک ستونی تایپ خواهد شد. هر بخش و زیر بخش‌های مربوطه باید شماره‌گذاری گردد. همچنین فاصله آخرین سطر متن هر بخش با زیر بخش با عنوان بخش و زیر بخش بعدی 12 میلی‌متر خواهد بود.

4- اندازه حروف

اندازه حروف عنوان مقاله 16 Bold‌ ، نویسندگان 14 ، نام بخش ها و زیر بخش‌ها 12 Bold‌ ، متن چکیده 12، کلمات کلیدی12Bold ، متن مقاله 12 و زیر نویس‌ شکل‌ها 10 Bold‌ باشد. قلم مورد استفاده نیز از نوع  BNazanin باشد.

5- جدول‌ها و شکل‌ها

شکل‌ها و جدول‌ها باید در ابتدا و یا انتهای ستون‌ها جای گیرند. از جدول‌ها و شکل‌هایی که در یک ستون 5/7 سانتی‌متر جای می‌گیرند، ‌استفاده شود. درصورتی که به جای بزرگتری نیاز باشد، آنرا نیز در قسمت فوقانی یا تحتانی صفحه طوری که دو ستون را بپوشاند، قرار دهید. تصاویر واضح و باکیفیت بالا به صورت سیاه و سفید باشد. شکل‌ها باید زیر نویس و جدول ها بالانویس و دارای شماره باشند. بین زیر نویس‌ شکل ها و انتهای هر شکل یا محور منحنی ها یک سطر فاصله و بین زیر نویس شکل‌ها با انتهای جدول ها با سطر بعدی مربوط به متن مقاله و یا عنوان بخش‌ها نیز یک سطر فاصله باشد. جدول‌ها و نوشته‌های روی شکل‌ها و منحنی‌ها به فارسی بوده و  بلافاصله پس از اولین باری که ذکر گردید، ارائه شوند. شماره شکل ها و جدول ها در داخل پرانتز قرار گیرند.  

6- مراجع

برای اشاره به منابع در متن ، از شماره مرجع طبق شماره‌های آورده شده در بخش مرجع در داخل دو کروشه [ ] استفاده کنید و نقطه اتمام جمله پس از بستن کروشه ثبت شود.

7- نحوه نوشتن معادلات

اندازه فرمولها و معادلات با اندازه نوشتار مقاله انطباق داشته باشد و به خوانا بودن زیر نویس‌ها، توان‌ها ، حروف یونانی و... در آن توجه شود. شماره معادله ها در داخل پرانتز و مماس بر حاشیه راست و شروع خود معادله مماس به حاشیه چپ باشد. فرمول یا معادله طولانی ، به دو قسمت تقسیم و در وسط سطر نوشته شود و شماره معادله در سطر دوم آورده شود.

8- پیشنهادات دیگر

اگر نمادی در فهرست علائم تعریف نشود پس از اولین  باری که ذکر گردید، تعریف شود. علائم معمول نظیر SI و rms و DC تعریف لازم ندارند. در مقاله از آحاد SI استفاده شده و از به کار گرفتن واژه‌های نا آشنا خودداری گردد.

 

9- مراجع

[1] Holmes, G. "network analysis", IEEE Trans on Natural Network. Vol. 234, pp. 234-242, Jan. 1982.

[2] Smith, J. "Technical Publications", McGraw-Hill Books Co., NewYork, 1990.

]3[ سهیلی فر،محمدرضا ، مهندسی مایکروویو ، چاپ سوم ، 1388 ، انتشارات جهان نو ، صفحه140الی142.

]4[ محمدی،‌علی. پالایش روغن، مجله دانشکده فنی، سال اول، شماره 3، پاییز 1384.

نکته مهم :

مقاله را پس از نگارش در قالب فوق، به همراه یک صفحه ضمیمه شامل مشخصات فردی نویسندگان و نحوه ارتباط با آنان(ایمیل و شماره تلفن) در دو فرمت Word و PDF با نام نویسندگان و بدون ذکر نام نویسندگان در سایت به آدرس http://navy.iranjournals.irl نشریه وارد گردد. قابل ذکر است که در فرمت بی نام PDF و word مقاله، کلیه شکلها و جداول آورده شوند. چنانچه در خصوص ارسال مقالات مشکلی به وجود آید مراتب به  پست الکترونیکی مدیر داخلی نشریه mst.journals@gmail.com  ارسال نمایید. در صفحه مشخصات، نویسنده‌ای که مکاتبات با وی انجام می گیرد مشخص شود و آدرس پست الکترونیکی فعال، شماره تماس، شماره تلفن همراه و آدرس کامل پستی درج گردد.