دوره و شماره: دوره 24، شماره 95، پاییز 1399، صفحه 1-78 
6. تعیین غلظت کشنده (LC50 96h) نانو ذرات نقره در ماهی گوپی Poecilia reticulate

صفحه 57-61

سید رضا محسن پور؛ سید حامد موسوی ثابت؛ سید علی اکبر هدایتی؛ امیر رضائی