دوره و شماره: دوره 24، شماره 94، تابستان 1399، صفحه 1-62 

مطالعه موردی

3. طراحی یک سیستم تولید همزمان سرمایش، گرمایش و قدرت برای استفاده در کشتی

صفحه 17-31

امیر سلمانی؛ مجید عباسپور؛ محمد حسن سعیدی


مروری

4. امکان سنجی ایجاد بندر خشک در بندر بوشهر با استفاده از تکنیک‌سوات

صفحه 32-41

هادی چا ه شوری؛ پرویز باورصاد؛ غلامرضا دلبر