دوره و شماره: دوره 24، شماره 96، زمستان 1399، صفحه 1-95 

مروری

5. فناوری های نوین و مدیریت سیستم های پرورش در آبزی پروری میگو

صفحه 44-56

مسلم شریفی نیا؛ مهرزاد کشاورزی فرد؛ محمد حسین خانجانی؛ وحید یگانه؛ علی قوام پور


پژوهشی

6. بررسی میزان تراکم جمعیت و توسعه در مناطق ساحلی کشور ایران

صفحه 57-66

دانیال قادری؛ فواد سلیمی؛ مریم راه بانی؛ عباس مرادی