دوره و شماره: دوره 23، شماره 92، زمستان 1398، صفحه 1-74 

مطالعه موردی

5. جنگل های مانگرو و تهدیدات پیش روی آنها (با تاکید بر اثرات تغییر اقلیم و پاسخ مانگروها به این تغییرات)

صفحه 46-62

مریم یعقوب زاده؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ علیرضا میکاییلی تبریزی؛ افشین دانه کار