دوره و شماره: دوره 23، شماره 90، تابستان 1398، صفحه 1-70 

مروری

4. ردپای پلوم اروندرود در شمال خلیج فارس در فصل بهار

صفحه 35-41

مریم سیوف جهرمی؛ الهه رضایی پورمشیزی