دوره و شماره: دوره 22، شماره 86، تابستان 1397، صفحه 1-98 

کوتاه

2. عیب یابی هوشمند شبکه انتقال برق به کمک عکس حرارتی

صفحه 13-20

امیرحسین کاظمی؛ محمد رضا سهیلی فر


5. خنثی نمودن اثرات بیوشیمایی نانوذره آهن در ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio)با استفاده از پروبیوتیک لاکتوباسیلوس Lactobacillus))

صفحه 39-45

سید علی اکبر هدایتی؛ روح ا.. شیخ ویسی؛ طاهره باقری؛ سعید شربتی؛ مهنا محمدی؛ الهه السادات هدایتی