دوره و شماره: دوره 25، شماره 2 - شماره پیاپی 98، تابستان 1400، صفحه 1-71 
4. بازار بانکرینگ ایران، فرصت ها و چالش ها

صفحه 34-46

اسدالله رزاق زاده؛ سینا نعمتی زاده؛ اعظم رحیمی نیک