دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، تابستان 1388، صفحه 1-102