دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، بهار 1388، صفحه 1-89