دوره و شماره: دوره 13، شماره 52، زمستان 1388، صفحه 1-86