دوره و شماره: دوره 14، شماره 55، پاییز 1389، صفحه 1-71 (مقالات شماره 55 به زبان انگلیسی است)