دوره و شماره: دوره 15، شماره 57، بهار 1390، صفحه 1-82 
6. بررسی عددی تاثیر موقعیت تخلیه پساب صنعتی در انتشار آلودگی در خور موسی

صفحه 48-59

محمدامین پناه خواهی؛ سعیدرضا صباغ یزدی؛ شروین کبیری


7. بررسی عملکرد یک سیستم سرمایشی جذبی خورشیدی

صفحه 60-70

یداله اقدودچابکی؛ وحید گیل‌زرودی؛ محمد نقاش‌زادگان