دوره و شماره: دوره 15، شماره 58، تابستان 1390، صفحه 1-85 
7. بررسی تأثیر عوامل جوی در ارتفاع سطح آب در سواحل شرقی استان مازندران

صفحه 66-74

مسعود ترابی آزاد؛ کامران لاری؛ رضا هرسیج ثانی؛ محمد احمدنژاد