دوره و شماره: دوره 15، شماره 59، پاییز 1390، صفحه 1-71 
3. محاسبه هدایت الکتریکی آبهای خلیج فارس

صفحه 31-40

افشین محسنی آراسته؛ مسعود ترابی آزاد