دوره و شماره: دوره 15، شماره 60، زمستان 1390، صفحه 1-81 
4. تحلیل خطی ارتعاشات ورق های تقویت شده

صفحه 30-42

شاهد جعفرپور همدانی؛ محمدرضا خدمتی