1. مدلسازی یک شناور پروازی با استفاده از نرمافزار CFX
دوره 16، شماره 64 ، زمستان 1391، صفحه 1-8

چکیده
  امروزه استفاده از شناورهای تندرو به طور چشمگیری گسترش یافته است. در این بین شناورهای دو بدنه به دلیل پایداری عرضی و سطح عرشه بسیار مناسب از اهمیت خاصی برخوردارند. در کشور ما نیز با توجه به نیاز های نظامی، تمرکز زیادی روی طراحی بهینه این شناورها شده است. در طراحی این نوع شناورها بررسیهای هیدرودینامیکی اهمیت بسیاری دارد. در سال​های اخیر ...  بیشتر

2. مطالعه انتقال حرارت جابجای اجباری همراه با جریان لغزشی در میکروکانال مستقیم با سطح مقطع دایروی
دوره 16، شماره 64 ، زمستان 1391، صفحه 9-16

چکیده
  در تحقیق حاضر میدان جریان و انتقال حرارت جابه‌جایی اجباری سیالات نیوتنی در میکروکانالهای لوله‌ای شکل بصورت تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفته است. جریان بصورت لغزشی دوبعدی متقارن محوری پایدار تراکم ناپذیر و آرام در نظر گرفته شده و از مدل جمع آثار برای تحلیل رفتار سیال استفاده شده است. شرایط مرزی حرارتی شار حرارتی ثابت در دیواره در نظر ...  بیشتر

3. تاثیر سرعت و فاصله بین دو نیم بدنه بر مقاومت موج سازی شناور کاتاماران
دوره 16، شماره 64 ، زمستان 1391، صفحه 17-27

چکیده
  در این بررسی از یک روش المان مرزی بر اساس تئوری جریان پتانسیل خطی برای حل میدان جریان با سطح آزاد برای بدست آوردن فاصله بهینه بین دو نیم بدنه‌ی شناور کاتاماران که با سرعت ثابت در آب‌های ساکن در حال حرکت می‌باشد، استفاده می‌شود. اثرات سرعت و فاصله‌ی بین دو بدنه کاتاماران روی تداخل امواج و مشخصه‌های هیدرودینامیکی آنالیز شده است و ...  بیشتر

4. مقایسه‌ی استحکام صفحه تقویت شده‌ی فولادی بااس پی اس تحت بار فشاری به وسیله‌ی نرم‌افزار انسیس
دوره 16، شماره 64 ، زمستان 1391، صفحه 28-34

چکیده
  در این مقاله با استفاده از نرم افزار انسیس  و المان SHELL281 تنش ماکزیمم و جابه جایی ماکزیمم دو نوع صفحه ی فولادی تقویت شده و دو نوع اس پی اس تحت فشار جانبی مورد بررسی  قرار می گیرد .سپس وزن هر یک از آنها را با استفاده از چگالی و حجم بدست می آوریم. در آخر نشان می دهیم که وزن اس پی اس ها کمی بیشتر است و به این علت است که ضخامت را برای تمام ...  بیشتر

5. شبیه‌سازی سیالاتی پرتاب از زیر سطح با استفاده از شبکه متحرک
دوره 16، شماره 64 ، زمستان 1391، صفحه 35-39

چکیده
  شبیه سازی جریان در کاربردهای دریایی، موجب بهبود و پیشرفت علوم و فنون مربوط به این زمینه می‌شود. معمولا در مسائلی که یک پرتابه در حال حرکت است، به منظور بررسی جریان از مدل مش متحرک استفاده می‌شود. در این مطالعه به بررسی جریان دوبعدی در پرتاب یک پرتابه از زیر سطح آب پرداخته شده است که در آن با استفاده از نرم‌افزار فلوئنت، جسمی که ...  بیشتر

6. بررسی اثر نقص شکل اولیه ناشی از ساخت بر استحکام کمانش پوسته استوانه ای تحت فشار خارجی
دوره 16، شماره 64 ، زمستان 1391، صفحه 40-45

چکیده
  در این پروژه اثر نقص اولیه بر روی فشار کمانش یک پوسته استوانه‌ای تحت فشار خارجی مورد بررسی قرار گرفته است. برای بدست آوردن فشار کمانش از دو روش تحلیل خطی و غیر خطی با استفاده از نرم‌افزار اجزاء محدود ABAQUS و استاندارهای GL و EN بهره گرفته شده است. در ابتدا برای صحه‌گذاری نتایج بدست آمده از نرم‌افزار ABAQUS یک مسئله نمونه مورد تحلیل قرار گرفت ...  بیشتر

7. سنجش و ارزیابی نظام آموزشی کارکنان نداجا بر اساس معیارهای استاندارد ایزو 10015
دوره 16، شماره 64 ، زمستان 1391، صفحه 46-69

چکیده
  هدف از این پژوهش که با روش توصیفی از نوع پیمایشی و از شاخه تحقیقات میدانی انجام گرفته است؛ ارزیابی نظام آموزش کارکنان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بر اساس معیارهای استاندارد بین‌المللی ایزو 10015 و با تاکید بر فرایندهای عمومی نظام آموزشی ضمن خدمت کارکنان می‌باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان نیروی دریایی ارتش  در ...  بیشتر