دوره و شماره: دوره 16، شماره 63، پاییز 1391، صفحه 1-65