دوره و شماره: دوره 16، شماره 62، تابستان 1391، صفحه 1-70