1. شبیه‌سازی موج انفجار ضربه‌ای دهانه سلاح در فواصل مختلف
دوره 16، شماره 61 ، بهار 1391، صفحه 1-9

چکیده
  اغلب تسلیحات پس از شلیک، یک موج انفجاری از دهانه خارج شده و با سرعت و فشار زیاد در هوا منتشر می گردد و در نهایت به سازه اطراف آن برخورد می کند. در تسلیحات سنگین با فرکانس بالای شلیک، ضربات متداول موج باعث ایجاد ارتعاش شدید به سازه و تجهیزات می شود. از طرفی این امواج بر روی انسان تاثیر سوء و در نتیجه کاهش کارکرد خدمه را در پی خواهد داشت. ...  بیشتر

2. بررسی گسترش حریق و دود در فرایند طراحی شناورها و زیرسطحی ها و لزوم بهره گیری از یک نرم افزار بومی مناسب در این زمینه
دوره 16، شماره 61 ، بهار 1391، صفحه 9-17

چکیده
  چنانچه بتوان به سرعت و با دقت، گسترش دود و حریق را در شناورها و زیردریایی‌ها پیش‌بینی نمود می‌توان ماموریت محوله را به نحو مطلوب تری به انجام رساند. بنابراین در فرایند طراحی اولیه شناورهای نظامی و زیرسطحی ها بایستی بتوان بگونه ای گسترش حریق و دود را شبیه سازی نمود. شبیه سازی گسترش حریق و دود کمک می‌کند که چیدمان کمپارتمانها ...  بیشتر

3. حل تحلیلی برخورد یک مقطع نامتقارن گوه ای شکل به سطح آب
دوره 16، شماره 61 ، بهار 1391، صفحه 18-26

چکیده
  مسئله برخورد سینه شناورهای تندرو به سطح آب از مهمترین پدیده های سازه ای می باشد که یک شناور در طول دوران کاری خود دائماً با آن مواجه می گردد. محققان بسیاری در همین راستا و به کمک روش های گوناگون به بررسی این پدیده پرداخته اند. در این مقاله، مساله برخورد نامتقارن یک مقطع دوبعدی گوه ای شکل به سطح آب مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت تحلیل ...  بیشتر

4. استفاده از روش هموتوپی پرتوربیشن برای تحلیل انتقال حرارت همرفت اجباری سیال محیط متخلخل در درون محفظه استوانه¬ای
دوره 16، شماره 61 ، بهار 1391، صفحه 27-32

چکیده
  در این مقاله، به تحلیل جریان همرفت اجباری و لایه‌ای کاملاً  توسعه یافته در داخل یک لوله مدور حاوی مواد اشباع شده و متخلخل با  شار حرارتی یکنواخت در دیواره‌ها، با استفاده از روش هموتوپی پرتوربشن پرداخته شده است. همچنین در این مقاله، در ناحیه متخلخل برای معادله مومنتوم از مدل بریکمن استفاده شده است که مناسب برای محیط متخلخل است ...  بیشتر

5. آنالیز عددی مخازن ذخیره سوخت ذوزنقه ای شکل با در نظر گرفتن پدیده اسلاشینگ
دوره 16، شماره 61 ، بهار 1391، صفحه 33-39

چکیده
  پدیده اسلاشینگ یکی از مسائل پیچیده در پدیده‌های جریان با سطح آزاد است. بررسی این پدیده کاربرد زیادی در زمینه های مختلف علوم مهندسی دارد که از آن‌جمله می‌توان به بررسی رفتار کشتی های حمل سوخت  و گاز مایع اشاره نمود. این پدیده از دیدگاه سازه ای می تواند شرایط بحرانی را برای سازه های دریایی بوجود آورد که از آن‌جمله می‌توان ...  بیشتر

6. تحلیل همدیدی اثر دمای سطح آب دریای خزر بر بارش استان مازندران
دوره 16، شماره 61 ، بهار 1391، صفحه 40-52

چکیده
  در این پژوهش کاربرد داده های دمای سطح بر بارش استان مازندران موردارزیابی قرار گرفت. داده های میانگین ماهیانه دمای سطح آب دریای خزر در بازه زمانی 30 ساله از سایت بین المللی اقیانوس شناسی و هواشناسی و داده های میانگین ماهیانه 30 ساله بارش از اداره هواشناسی استان مازندران جهت ایستگاه های بابلسر قراخیل نوشهر و رامسر اخذ و ضریب همبستگی بین ...  بیشتر

7. اثر بادهای دور از ساحل بر آبهای سواحل شمالی خلیج‌فارس و دریای عمان
دوره 16، شماره 61 ، بهار 1391، صفحه 53-68

چکیده
  در این مقاله اثر بادهای دور از ساحل را بر آبهای کم عمق خلیج فارس و دریای عمان در دو ایستگاه بوشهر و جاسک بررسی کردیم. در یک مشاهده علمی مشخص شده که اثر بادهای دور از ساحل باعث ایجاد گرادیان برآمدگی امتداد ساحلی از مرتبه  شده که جریانهای قابل توجهی را بوجود آورده است.معادلات خطی شده و انتگرال‌گیری شده عمق را بدست آورده. تنش کف را پارامتری ...  بیشتر