دوره و شماره: دوره 16، شماره 61، بهار 1391، صفحه 1-78