دوره و شماره: دوره 17، شماره 65، بهار 1392، صفحه 1-74