دوره و شماره: دوره 17، شماره 67، پاییز 1392، صفحه 1-1 
5. پتانسیل سیانوباکتری دریایی Oscillatoria sp. ISC104 در تجزیه زیستی نفت خام

صفحه 5-5

فریبا امیر لطیفی؛ ندا سلطانی؛ سارا سعادتمند؛ شادمان شکروی؛ مهروز دزفولیان؛ مهدی بولفیون؛ فاطمه نظری