دوره و شماره: دوره 17، شماره 66، تابستان 1392 
2. کاربرد محاسبات نرم در مطالعات دریایی: مزایا و معایب

صفحه 2-2

کیومرث محمودی؛ محمد جواد کتابداری؛ مصباح سایبانی