دوره و شماره: دوره 18، شماره 72، زمستان 1393، صفحه 1-66 
1. دسته‌بندی اهداف سوناری با استفاده از روش OMKC

صفحه 25-35

سید محمدرضا موسوی میرکلایی؛ محمد خویشه؛ حسین حردانی