دوره و شماره: دوره 18، شماره 70، تابستان 1393، صفحه 1-1