دوره و شماره: دوره 19، شماره 75، پاییز 1394، صفحه 1-57 
2. کلیدزنی نرم در مبدل‌های DC-DC

صفحه 14-23

مجید آقابابایی؛ رضا مسافری


3. بررسی چالش های کانتینرهای خالی موجود در بندر خرمشهر

صفحه 24-34

شیوا شاکری؛ همایون یوسفی؛ دامون رزمجویی؛ محمد امین کوه بر