دوره و شماره: دوره 19، شماره 74، تابستان 1394، صفحه 1-60