دوره و شماره: دوره 19، شماره 73، بهار 1394، صفحه 1-67 
1. تحلیل عددی اثر تغییرات ابعادی بر روی رفتار دریامانی شناور DDG 51

صفحه 1-10

سهراب مجدفر؛ حسن قاسمی؛ ولی الله گیل؛ هادی توحیدی


2. تقریب پارامترهای آماری کلاتر سونار فعال توسط پهنای پرتو مؤثر آرایه

صفحه 11-22

سید محمدرضا موسوی میرکلایی؛ محمد خویشه؛ مجید آقابابایی؛ فلاح محمد زاده