دوره و شماره: دوره 20، شماره 79، پاییز 1395، صفحه 1-82 
7. معرفی الگوریتم‌های نوین در آشکارسازی زیرسطحی بررسی شیوه MAD

صفحه 52-64

مهدی جعفری مقدم؛ مجید آقابابایی؛ داریوش ذوالفقاری