دوره و شماره: دوره 20، شماره 79، پاییز 1395، صفحه 1-82 

مروری

7. معرفی الگوریتم‌های نوین در آشکارسازی زیرسطحی بررسی شیوه MAD

صفحه 52-64

مهدی جعفری مقدم؛ مجید آقابابایی؛ داریوش ذوالفقاری


پژوهشی

8. بررسی میزان حساسیت آنتی بیوتیکی آئروموناس هیدروفیلا در آب استخرهای پرورش ماهی شهرستان تنکابن

صفحه 65-72

نیما ارزانی؛ حمید درویشی؛ قاسم شریفیان توتکله؛ ارسلان ربیع پور