دوره و شماره: دوره 20، شماره 78، تابستان 1395، صفحه 1-78 
7. بررسی شاخص های گردشگری دریایی در استان های ساحلی ایران

صفحه 55-64

احمد پوراحمد؛ سجاد فردوسی؛ حمیدرضا شاه محمدی