دوره و شماره: دوره 20، شماره 77، بهار 1395، صفحه 1-82 

پژوهشی

7. انتخاب حسگرهای AUV با استفاده از الگوریتم ALO و شبکه‌های عصبی

صفحه 59-69

محمد خویشه؛ مجید آقابابایی؛ عباس صفاری؛ افشین گلدانی