دوره و شماره: دوره 21، شماره 84، زمستان 1396، صفحه 1-95 
6. تعیین خواص فیزیکی و شیمیایی آب در رودخانه لاسم در شهرستان آمل

صفحه 77-91

آزیتا بهبهانی؛ مائده اکبری؛ شهرزاد خرم نژادیان