دوره و شماره: دوره 21، شماره 84، زمستان 1396، صفحه 1-95 

مروری

3. مروری بر فناوری‌های تبدیل انرژی امواج اقیانوس

صفحه 21-37

محمد حسین جهانگیر؛ امیر رضا محمودی


کوتاه

5. بررسی و شبیه سازی کانورتر SEPIC با آلمان های نیمه هادی در سیستم رانش الکتریکی

صفحه 61-86

عبدالرضا توکلی؛ رضا مرادپور؛ آرمان ط راح؛ حسن محمدی


6. تعیین خواص فیزیکی و شیمیایی آب در رودخانه لاسم در شهرستان آمل

صفحه 77-91

آزیتا بهبهانی؛ مائده اکبری؛ شهرزاد خرم نژادیان