دوره و شماره: دوره 21، شماره 82، تابستان 1396، صفحه 1-73 
6. شناسائی و بررسی ساختار آبزیان دریاچه شهدای خلیج فارس، چیتگر-تهران

صفحه 62-73

سیامک باقری؛ جلیل سبک آرا؛ مرضیه مکارمی؛ کیوان عباسی