دوره و شماره: دوره 21، شماره 82، تابستان 1396، صفحه 1-73 

پژوهشی

2. بهبود عملکرد یک مبدل دو بدنه جاذب انرژی موج دریا

صفحه 15-23

مهدی نظری برنجکوب؛ محمود غیاثی


پژوهشی

6. شناسائی و بررسی ساختار آبزیان دریاچه شهدای خلیج فارس، چیتگر-تهران

صفحه 62-73

سیامک باقری؛ جلیل سبک آرا؛ مرضیه مکارمی؛ کیوان عباسی