دوره و شماره: دوره 21، شماره 81، بهار 1396، صفحه 1-73 
8. تبیین آسایش اقلیمی گردشگری ساحلی

صفحه 63-73

احمد پورراحمد؛ سجاد فردوسی؛ حمیدرضا شاه محمدی