دوره و شماره: دوره 21، شماره 81، بهار 1396، صفحه 1-73 

پژوهشی

6. توزیع دمای سطح آب درمنطقه خزر جنوبی با استفاده ازداده های ماهواره ای MODIS

صفحه 48-56

روح اله شیخ الاسلامی؛ مریم راه بانی؛ حسین حسن تبار


کوتاه

8. تبیین آسایش اقلیمی گردشگری ساحلی

صفحه 63-73

احمد پورراحمد؛ سجاد فردوسی؛ حمیدرضا شاه محمدی