نویسنده = ذوالجودی، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی توزیع فراسنج های فیزیکی دما و شوری و چگالی آب اقیانوس هند و اثرات آن بر انتشار امواج سونار یگان های سطحی و زیر سطحی

دوره 17، شماره 66، تابستان 1392، صفحه 6-6

اردشیر فرهادی امیری؛ سیده مژگان قاضی میرسعید؛ مجتبی ذوالجودی