نویسنده = سیه سرانی، امیر
تعداد مقالات: 1
1. مدل سازی مکانی پارامتر های فیزیکی دما و شوری در خلیج چابهار با استفاده از مدل عددی کوهیرنس

دوره 17، شماره 66، تابستان 1392، صفحه 3-3

عمادالدین زمانی؛ مسعود صدری نسب؛ امیر سیه سرانی؛ فرامرز نصری