نویسنده = شربتی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. خنثی نمودن اثرات بیوشیمایی نانوذره آهن در ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio)با استفاده از پروبیوتیک لاکتوباسیلوس Lactobacillus))

دوره 22، شماره 86، تابستان 1397، صفحه 39-45

سید علی اکبر هدایتی؛ روح ا.. شیخ ویسی؛ طاهره باقری؛ سعید شربتی؛ مهنا محمدی؛ الهه السادات هدایتی