نویسنده = واقفی، محمد
تعداد مقالات: 2
1. مبانی بارگذاری سیستم های پهلوگیریثابت در سواحل و بنادر

دوره 18، شماره 71، پاییز 1393، صفحه 42-54

محمد واقفی؛ حامد خیری؛ حسن باقری