بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

 • پارسا، مهران [1] گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی و جوی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس
 • پاشا زانوسی، مهدی [1] 1- کارشناس ارشد مهندسی برق گرایش کنترل، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر
 • پاکیزه، توکل [1] دانشیار دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • پریز، ناصر [1] استاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه فردوسی مشهد
 • پریزاده، علی [1] دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس
 • پناه خواهی، محمدامین [1] کارشناس ارشد فیزیک دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • پناهنده، محمد علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
 • پناهی، روزبه [2] استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
 • پناهی، روزبه [1] استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس
 • پناهی، روزبه [1] استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • پناهی، روزبه [1] استادیار گروه سازه‎های دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • پناهی، روزبه [1] استادیار گروه سازه‌های دریایی، دانشکده عمران و محیط‌زیست، دانشگاه تربیت مدرس
 • پناهی، روزبه [1] استادیار گروه سازه های دریایی، دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس
 • پوراحمد، احمد [1] استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • پورراحمد، احمد [1] استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • پولادی، مجتبی [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گلستان
 • پیری، مرتضی [1] دانشجوی دکترای صنایع،گروه صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • پیغمبری، سید یوسف [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. گروه تولید و بهره‌داری آبزیان. دانشیار گروه تولید و بهره‌داری آبزیان

ت

ث

ج

چ

 • چگینی، وحید [1] رئیس مرکز ملی اقیانوس شناسی
 • چگینی فر، محمدباقر [1] کارشناسی ارشد بیولوژی دریا، آلودگی دریا، دانشکده علوم وفنون دریایی، دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات تهران

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

 • ضیاءالدینی، مرتضی [1] استادیار گروه شیمی دریا، دانشکده‌ی علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی، چابهار

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

 • یاراحمدزهی، محمدحسین [1] استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
 • یاری، احسان [1] عضو هئیت علمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • یزدان دوست، مهرداد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سازه‎های دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • یزدانی، علی [2] عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • یزدانی، علی [1] عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • یعقوب زاده، مریم [1] دانشجوی دکتری آمایش محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده شیلات و محیط‌زیست
 • یعقوبی، وحید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
 • یوسفی، علیرضا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران
 • یوسفی، مجید [2] پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
 • یوسفی، مجید [1] 2- دانشجوی دکتری مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
 • یوسفی، مجید [1] پژوهشکده علوم و فناوری دریا
 • یوسفی، مجید [1] دانشجوی دکترای مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
 • یوسفی، مجید [1] عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
 • یوسفی، مجید [1] مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • یوسفی، همایون [1] - استادیار،دانشکده‌ اقتصاد و مدیریت دریا،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • یوسفی، همایون [1] رییس دانشکده اقتصاد،مدیرگروه و استادیار گروه حمل و نقل دریایی

B