بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

ج

چ

 • چگینی، وحید [1] رئیس مرکز ملی اقیانوس شناسی
 • چگینی فر، محمدباقر [1] کارشناسی ارشد بیولوژی دریا، آلودگی دریا، دانشکده علوم وفنون دریایی، دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات تهران

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

 • ضیاءالدینی، مرتضی [1] استادیار گروه شیمی دریا، دانشکده‌ی علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی، چابهار

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

 • لاری، کامران [1] استادیاران گروه فیزیک دریا – واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی
 • لاری، کامران [1] استادیار ، گروه فیزیک دریا ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران شمال ،دانشکده علوم و فنون دریایی
 • لاری، کامران [1] استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • لاری، کامران [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • لقمانپور زرینی، رسول [1] عضو هیات علمی گروه مکانیک ماشین‌های کشاورزی، آموزشکده کشاورزی ساری، دانشگاه فنی و حرفه‌ای مازندران

م

ن

و

ه

ی

 • یاری، احسان [1] عضو هئیت علمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • یاراحمدزهی، محمدحسین [1] استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
 • یزدانی، علی [2] عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • یزدانی، علی [1] عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • یزدان دوست، مهرداد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سازه‎های دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • یعقوبی، وحید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
 • یوسفی، مجید [2] پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
 • یوسفی، مجید [1] 2- دانشجوی دکتری مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
 • یوسفی، مجید [1] پژوهشکده علوم و فناوری دریا
 • یوسفی، مجید [1] دانشجوی دکترای مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
 • یوسفی، مجید [1] عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
 • یوسفی، مجید [1] مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • یوسفی، همایون [1] - استادیار،دانشکده‌ اقتصاد و مدیریت دریا،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • یوسفی، همایون [1] رییس دانشکده اقتصاد،مدیرگروه و استادیار گروه حمل و نقل دریایی

B