کاربرد تئوری صف در بهبود عملیات بنادر تجاری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دریانوردی- بندر و کشتیرانی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

2 دانشکده مدیریت و علوم انسانی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

بنادر در تمامی کشورها‌ی دریایی به عنوان نقاط اتصال تجارت جهانی قلمداد می‌شوند. مساله زمان انتظار و زمان خدمت‌دهی به کشتی‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. بر همین اساس در بنادر پر رفت و آمد، کشتی‌ها ممکن است به علت محدودیت امکانات تخلیه و بارگیری حتی ماه‌ها در لنگرگاه‌ها، منتظر نوبت خدمت‌رسانی بمانند. در واقع بنادر را می‌توان به عنوان یک سیستم صف‌بندی با پارامترهای پایه: نرخ ورود کشتی و نرخ خدمت‌دهی به کشتی در یک واحد زمانی تعریف نمود. شاخص‌های مناسب عملیات‌های بنادر بر مبنای این پارامترها محاسبه می‌شوند. این پژوهش به توصیف کاربرد تئوری صف در بهبود عملیات بنادر تجاری جهت کاهش زمان انتظار کشتی‌ها می‌پردازد. بر اساس این مطالعات می‌توان نتیجه گرفت که تئوری صف می‌تواند با تعیین الگوی ورودی مناسب، بررسی و تحلیل سیستم‌های صف، کاهش زمان انتظار کشتی‌های آماده دریافت خدمت سبب افزایش توان عملیاتی بنادر گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of queuing theory in ports operation

نویسندگان [English]

  • Gh. Ranjbar 1
  • M. Kiani Moghadam 2
چکیده [English]

Portsareconsidered asthe connection pointsof the world tradeinallmaritime countries. Hence, issue such aswaiting times andservicetimesof thevessels are considered very importance. On this basis of this in the congestedports, loading and unloading of vessels may take months in the queues due to the lack of loading facilities.In fact ports are considered as a queuing system characterized with basic parameters: the vessels arrival rate and the ship service at an observed unit of time.The appropriate indices of the port operations are computed on the basis of these parameters. Thisresearchhas described theapplication ofqueueing theoryfor improving theport'soperationsin order to reducewaiting timesof the vessels. On the basis of this study, it can beconclude thatqueuing theorycandeterminethe appropriateinputpattern, analysequeuingsystems, and reducewaiting times of vesselsreadyto be served in order to increase the throughput ofports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Queuing theory
  • Port Operation
  • Waiting time
منابع
[1] امامی آرندی، مجتبی، بررسی سیستم صف انتظار نوبت کشتی­ها در ترمینال غلات بندر شهید رجایی، پایان نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه علم وصنعت ایران، 1376.
 [2] قاسمی­فرد، بختیار، بررسی زمان انتظار کشتی­ها دراسکله کالاهای فله خشک بندر امام خمینی با استفاده از تئوری صف، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، 1392.
 [3]M. E. El-Naggar, "Application of Queuing Theory to the Container Terminal at Alexandra Port", Journal of Soil Science and Environment Management, Volume 1, No. 4, pp. 77-85, 2010
 [4]Guan Qian, W. "Analysis of Marine Container terminal Gate Congestion, Truck Waiting Cost and System Optimization", Phd Thesis, New Jersey Faculty of Technology, USA, pp. 1-13, 127-130, 2009.
[5] مدرس­یزدی، سید محمدتقی، نظریه صف، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1370.
[6] رئیسی، فاروق، کاهش صف انتظار کامیون ها دراسکله کالاهای فله خشک بندر امام خمینی با استفاده از تئوری صف، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، 1391.
 
 [7] Willig, A. "A Short Introduction to Queueing Theory", Technical Universi Berlin,  Telecommunication Networks Group, Sekr. FT 5-2, Einsteinufer 25, 10587 Berlin, Pp. 3-5، July 21, 1999.
[8] ایروانی، سید محمدرضا،  سیستم­های صف، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت تهران، 1372.
[9] آدن، ایو و رسینگ ، آموزش تئوری صف، ترجمه صادق عابدی، مسعود رفعتی و دکتر ناصر حمیدی، قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، 1392.
[10]  Kiani, M. "The Impact of Automation on the Efficiency and Cost Effectiveness of  the Quayside Cranes and the Selection Decision for the Yard Operation Systems", PhD Thesis, School of Engineering, Liverpool John Moors University, Pp. 153-179 ،2006.
[11] Zenzerovic, Z,. Vilke, Sinisa,. Jurjevic, Mia, Queuing Theory in Function of Planning the Capacity of the Container Terminal in Port of  Rijeka, University of Rijeka, Croatia, Pomorstvo, Volume, 25, No. 1, pp. 45-69, 2011.