کاربرد نشانگر های زیستی و انواع آنها

نویسنده

کارشناس ارشد آلودگی های محیط زیست،دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

تغییرات فیزیولوژیک، بیوشیمی و بافت‌شناختی به منظور تخمین تأثیرپذیری موجودات زنده از مواد شیمیایی و آلاینده های محیط زیست اهمیت روزافزونی یافته است.این تغییرات با استفاده از نشانگرهای زیستی که بازگو کننده های این تغییرات هستند، شناسایی می شود. نشانگرهای زیستی می توانند بر اساس نوع و ویژگی خود در سطوح مختلف نظیر سطح سلولی، مولکولی، جمعیتی و حتی اکوسیستمی مطرح گردند. بر اساس نظر محققین نشانگرهای زیستی می توانند به دو صورت تقسیم بندی شوند و این تقسیم بندی بر طبق کاربرد و پاسخ هایی که موجودات زنده به مواد ضد حیات دارند، می باشد. معمولاً غلظت برخی از آلاینده‌ها در محیط مورد مطالعه بسیار پایین‌تر از حد تشخیص ابزارهای سنجش آزمایشگاهی موجود می باشد. لذا بدون مشاهده شدن آلودگی، اثرات این مواد بر اجزای زنده قابل تشخیص است. این نشانگرها بر اساس تنوع و کاربردشان می توانند در این ارزیابی موثر واقع شوند و خصوصیات بارزی که می تواند آنها را به عنوان یک ابزار نظارتی در علوم مختلف تبدیل نماید اختصاصی بودن، حساسیت و عملی بودن آنها است.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of biological markers and their varian

نویسنده [English]

  • Sh. Fasl Bahar
چکیده [English]

Changes in physiological, biochemical and histological to estimate the influence of living organisms, chemicals and environmental pollutants has become increasingly important. These changes reflect the changes in biomarkers that are being identified. Biomarkers can be based on the type and characteristics of its various surfaces such as cellular, molecular, population and ecosystem are discussed. According to researchers biomarkers can be categorized into two types based on the application and the response of organisms to anti-life substances. Usually the concentration of pollutants in the environment studied is much lower than the detection limit of the laboratory measurement instruments. So without the Signs of pollution, the effects of these substances on live components can be recognized. Biological markers (biomarkers) based ondiversity, their application can be effective and the sensible characteristics that can make them as the monitoring tools in variety of science are specificity, sensitivity and practicality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological markers (Biomarker)
  • contaminants
  • application
مراجع
[1] Lam, P., Gray, J., The use of biomarkers in environmental monitoring programs, Marine Pollution Bulletin, 46, 182–6, 2003.
[2] Fung, C, N., Lam, J., C, W., Zheng, G, J., Connell, D, W., Monirith, I., Tanabe, S., et al, Mussel based monitoring of trace metal and organic contaminants along the east coast of China using Perna viridis and Myyilus edulis, Environmental Pollution, 127, 203-16, 2004.
[3] Monserrat, J., M., Geracitano, L, A., Bianchini, A., Crrent and future perspectives using biomarkers to assess pollution in aquatic ecosystems, Comments Toxicology, 9, 255-269, 2003.
[4] Lam, P., K., S., Use of biomarkers in environmental monitoring, Ocean & Coastal Management, 1-7, 2009.
[5] Niyogi, S., Biswas, S., Sarker, S., Datta, A., G., Seasonal variation of antioxidant and biotransformation enzymes in barnacle, Balanus balanoides, and their relation with polyaromatic hydrocarbons, Marine Environment Research, 52, 13–26, 2001.
[6] Viarengo, A., Canesi, L., Pertica, M., Livingstone, D, R., Seasonal variations in the antioxidant defence systems and lipid peroxidation of the digestive gland of mussels, Comparative Biochemistry and Physiology C: Pharmacology, Toxicology and Endocrinology, 100C, 187–90, 1991.
[7] Livingstone, D, R., Biotechnology and pollution monitoring: use of molucular biomarker in the aquatic environment, J. Chem. Technol. Biotechnol 57, 1993.
[8] Cajarville, M., P et al, The use of biomarkers to assess the impact of pollution in coastal environment of the Iberian Peninsula:A practical approach-science and the total environment, 427(2-3), 295-311, 2000.
[9] Wells, P, G., Kenneth, L., Blaise, C, D., Microscale Testing in Aquatic Toxiocology, CRC press USA-Washington D.C., 1997.
[10]  Schlenk, D., Necessity of Defining Biomarkers for Use in Ecological Risk Assessments, Marine Pollution Bulletin, 39(1-12), 48-53, 1999.
[11]  Melancon, M, J., Alscher, R., Benson, W., Kruzynski, G., Lee, R, F., Sikka, H., C., Spies, R, B, Metabolic products as biomarkers in Biomarkers: Biochemical, physiological and Histological Markers of Anthropogenic Stress, Huggett, R, J.,(ed), Lewis Publishers CRC, Press. Boca Raton, 87-123, 1992.
[12] Anant Narayan Bhatt, Rohit Mathur, Abdullah Farooque, Amit Verma & B.S. Dwarakanath, Cancer biomarkers - Current perspectives, Indian J Med Res 132, pp 129-149,  August 2010.
[13] علومی، م.، بوذری، س.،رسائیان، ا.، محققی، م.، بررسی نشانگرهای زیستیCK19 در خون بیماران مبتلا به سرطان پستان، جراحی ایران، دوره 19، شماره 1، 1390.
[14] Hinton, D, E., Baumann, P., C., Gardner, G., R., Hawkins, W., E., Hendricks, J, D., Murcheland, R, A., Okihiro, M, S., Histophathologic biomarkers in Biomarkers: Biochemical, Physiological and Histological Markers of Anthropogenic Stress, Huggett, R, J., (ed), Lewis Publishers CRC. Press. Boca Raton, 85-120, 1993.
[15] Janet Woodcock, Biomarkers: Physiological & Laboratory Markers of Drug Effect, Center for Drug Evaluation and Research Food and Drug Administration, February 2011.
[16] Box, A., Sureda, A., Galgani, F., Pons, A., Deuderi, S., Assessment of environmental pollution at Blearic Islands applying oxidative stress biomarkers in mussel Mytilus galloprovincialis, Biochemistry and physiology,  part  C, 146-531, 2007.
[17] Huggett, R, J., Kimerle, R, A., Mehrle, P, M., & Bergman, H, L, Biomarkers. Biochemical, physiological and histological markers of anthropogenic stress, Boca Raton, FL: Lewis Publishers, 1992.
[18] Narbornne, J., F., Mixed-Function oxygenase enzymes as fools for pollution monitoring:Field studies on the french coast of the Mediterranean sea, Comparative Biochemistry and Physiology, 100, 37-42. 1991.
 اقتصادی عراقی، پ.، بررسی اختلالات حاصل از هیدروکربن‌های چندحلقه ای آروماتیک در غشای سیناپتوزوم‌ها، پایان نامه دکترای بیوشیمی، دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک،1381.