بررسی پایداری و محاسبه میزان آسیب موج‌شکن بندر نوشهر با استفاده از پارامترهای محیطی و سازه‌ای

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 عضو هیات علمی، دانشکدۀعلوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

با توجه به توسعه روزافزون بنادر، استفاده از موج‌شکن به عنوان یکی از اجزای جداناپذیر در بنادر به منظور مقابله در برابر هجوم امواج الزامی می‌باشد. در این مقاله، میزان آسیب موج‌شکن بندر نوشهر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، پارامترهای محیطی و سازه‌ای که در بحث پایداری موج‌شکن‌ها مطرح می‌گردند، مورد مطالعه قرار گرفته است.جهت این بررسی از اطلاعات جمع‌آوری شده بصورت اندازه‌گیری‌های میدانی استفاده شده است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهند که با گذشت چندین سال از عمر موج‌شکن،این سازه از پایداری قابل قبولی برخوردار می‌باشد و علاوه بر این راه کارهای جدیدی برای توسعه و ایجاد موج‌شکن‌های جدید در بندر نوشهر ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study and analyse of the stability of Rubble mound break water in Nowshahr port by environmental and structural parameters

نویسندگان [English]

  • S. Mohammadi firuz 1
  • H Morovati 2
  • M. Torabi Azad 2
چکیده [English]

Due to the development of portsand coastal structures, application of breakwaters as a manner to deal with the wave loads, play an important role for making a shelter for ships to anchor. In this research, the stability of Nowshahr Port breakwaters has been investigated by utilizing Van der Meer formula, which made more accurate results in comparison with Hudson approach. Environmental parameters and regional impacts were considered as well. The results of the two methods compared and new . techniques for constructing breakwaters with enhanced stability and performance are proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rubble-Mound Breakwater
  • stability
  • Damage
  • Structural and Environmental Parameters
مراجع
    [1]            سازمان بنادر و دریا نوردی، "آیین نامه طراحی موج شکن های سکویی شکل پذیر" ویرایش اول، اداره کل مهندسی سواحل و بنادر.
    [2]            چگینی،وحید، "راهنمای طراحی موج‌شکن‌ها"، جلد اول از مجموعه سه جلدی کتابهای مهندسی دریا،شرکت جهاد تحقیقات آب و آبخیزداری. 1377
   [3]            Van der Meer, j.w, Conceptual Design of Rubble Mound Breakwaters,Delft Hydraulic Publication number 483. (1993).
   [4]            Hudson, R.Y, ,"Laboratory Investigation of Rubble_Mound Breakwaters",J.Waterways,Harbor Div,85,ASCE, 1959, pp93_121.
   [5]            Ahrens,J.P.Larg Wave Tank Test of Riprap Stability"CERC, Tech.Memorandum", No.51, 1975.
   [6]            Thompson, D.M and Shutter, R.M. "Riprap Design for Wind Wave Attack-A Laboratory Study in Random Waves", Wallingford HRS, Ex 707 ,Sept ,1975.
   [7]            PIANC MarCom WG 40"State –of-the-Art of Designing and Constructing Berm Breakwaters",PIANC,Brussels. 2003.
   [8]            M.N. Moghim A. Tørum," Wave induced loading of the reshaping rubble mound breakwaters"a Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Shahrekord University, 2012.