تأثیر مکان قرار گیری موتورخانه یک شناور تندرو بر روی فرکانس‌ طبیعی آن

چکیده

تقاضای صنعت کشتی‌ سازی برای کشتی‌ها و شناورهایی با راندمان بالاتر، سرعت بیشتر، وزن سبکتر و همچنین هزینه پایین‌تر به شدت به طراحی سازه‌ای کشتی وابسته است. از آنجایی‌که وجود ارتعاشات در سازه‌ها به عنوان یکی از پدیده‌های مرتبط با سازه کشتی باعث پدیده خستگی در اجزا و در نتیجه کاهش راندمان آنها می‌شود، این پدیده آثار مخربی به دنبال خواهد داشت، بنابراین مطالعه ارتعاشی کشتی‌ها امر مهمی می‌باشد. با دانستن مقادیر فرکانس‌های طبیعی یک شناور می‌توان مکان قرارگیری تجهیزات را بر روی آن بهینه نمود. در این مقاله به روش اجزا محدود و با استفاده از نرم‌افزار MAESTRO آنالیز مودال بر روی یک شناور تندرو که بر اساس آیین نامه ABS طراحی شده است، انجام می‌شود. از دیگر تحلیل‌های انجام شده در این تحقیق  بررسی تاثیر مکان قرار گیری موتورخانه بر روی فرکانس‌های طبیعی شناور طراحی شده می باشد که با تغییرات جانمایی موتورها، ژنراتورها، در محدوده‌های تعیین شده صورت می‌پذیرد و این فرآیند برای طول‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد در پایان جهت اعتبارسنجی مقاله نتایج تجربی مدل یک شناور ساخته شده در آزمایشگاه تست ارتعاشات با نتایج عددی آن که از نرم افزار MAESTRO بدست می‌آید،  مقایسه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Engine Room Location of a High Speed Craft on Global Natural Frequencies

چکیده [English]

The request for ships and vessels with higher efficiency, higher speed, less weight and also less cost, by shipyard industry, is highly depended on structural design. The vibration ‌of ‌‌‌‌‌‌‌‌structures, as one of the related phenomena to the structure of a ship, cause to fatigue in components and decreasing their efficiency. As the vibration will‌‌ cause to destroying effects, studying the vibration of the ships is a critical affair. It is possible to optimize the place of equipment of a ship by knowing the natural frequencies of that ship. In this study,the modal analysis is done on a high speed craft that is designed based on the ABS rule, by using MAESTRO software and finite element method. One of the other analysis is done in this study, is the‌ effect of engine room location of  craft on global natural frequencies. , that will be done by changing in engines, and generators placements in defined areas. Finally,due to the validation of the study, the experimental results of the model will be compared with the numerical results which are calculated by MAESTRO software in the vibration lab.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maestro Software
منابع

 1. خدمتی، محمد رضا،"بررسی آنالیز مودال ورق های استفاده شده در عرشه کشتی ها" ، دهمین همایش صنایع دریایی،صفحه2-5 ،1387.

2. حسن سرایلو، "طراحی سازهای کشتی باریSWATHو بررسی تأثیر ضخامت و فاصله صفحات داخلی بر پاسخ دینامیکی"، اولین همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی،1390

3.  کریم اکبری، "بررسی ارتعاشات شناورهای تندرو"، دومین همایش شناورهای تندرو،1391.

4. خلیل نژاد، هادی، "تابع پاسخ فرکانسی از بدنه یک زیر دریایی"، اولین همایش فناوریهای نوین دریایی، صفحه 2-5 ،2012.

5. American Bureau of Shipping, ‘RULES FOR HIGH SPEED CRAFT’hull construction and equipment, pt .3 sec1-page 45,february 2012.

6. Kawai, T, "The application of finite element methods to ship structures," Computers and Structures, pp. 94-103.2003.

7. Pedersen, P.T, "Torsional response of container ships," J. of Ship Research, 29, pp. 194-205. 1985.

8. Ran Lin Tian , "An analytical and experimental study of the vibration response", Journal of Sound and Vibration, pp.5-7,2011.

9. Pi, Liang Li , "Analysis and reversal of dry and hydroelastic vibration modes of stiffened plates", Ocean Engineering, pp.5-7,2011.

10. ran lin,Tian, "A study of vibration and vibration control of ship structures", marine structures, pp.2-6,2009.

11. Thomas,Giles, "The vibratory damping of large high-speed catamarans",marin structures, pp.5-20,2007.

12. Remy, F.Molin,B.Ledoux,A. "Experimental and Numerical Study of the Wave Response of a Flexible Barge". Wuxi, China:Hydroelasticity in Marine Technology, pp.2-10, 2006.

13. Senjanovic,I,"An advanced theory of thin-walled girders with application to ship vibrations", pp.13-27, 2009.

14. Senjanovic,I, " Coupled horizontal and torsional vibrations of a flexible barge",engineering structures, pp.2-5,2007.

15. Zhua,Suji, "Experimental investigation of hull girder vibrations of a flexible backbone model in

 bending and torsion",ocean engineering, pp.2-7,2011.